βιοπρόληψις Μίνι Τσεκ-Απ

 βιοπρόληψις mini check-up

 1. ΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΣ

  αριθμό λευκών αιμοσφαιρίων(WBC)
  αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων(RBC)
  αιμοσφαιρίνη (Hb)
  αιματοκρίτη (Hct)
  μέσο όγκο ερυθρών (MCV)
  μέση περιεκτικότητα αιμοσφαιρίνης (MCH)
  μέση συγκέντρωση αιμοσφαιρίνης (MCHC)
  αριθμό αιμοπεταλίων (PLT)
  μέσο όγκο αιμοπεταλίων (MPV)

 2. ΣΑΚΧΑΡΟ
 3. SGOT
 4. SGPT
 5. ΟΛΙΚΗ ΧΟΛΗΣΤΕΡΟΛΗ
 6. ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ
 7. HDL(ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ)
 8. LDL (ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ)
 9. ΑΘΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ
 10. ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ -ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΓΙΑΤΡΟ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ.

ΚΟΣΤΟΣ: 25€